Podporují

Světový pochod podporují:

„Celý profesní život se potkávám se seniory a cítím to jako obrovský dar. Kromě životního nadhledu a úžasného pohledu na svět jsem od seniorů vyposlechla mnoho příběhů, kde násilí ať už politické nebo soukromé ovlivnilo životy lidí. Nejsou to němá čísla statistik, mají svá jména a své kouzelné usměvy s vráskami zobrazující úctu k životu. Díky této skušenosti podporuji Pochod za mír a nenásilí nejen za sebe, ale i za seniory.”

Petra Zimmelová
odborná asistentka ZSF JU ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Anglicko- čeké gymnázium Amazon

gymnázium, Česká republika

Anglicko-české gymnázium Amazon s.r.o. (GA) je soukromé čtyřleté gymnázium se zaměřením na výuku ŽIVÝCH JAZYKU a PROGRAMOVÁNÍ.
Hlavním posláním gymnázia je výchovně-vzdělávací proces v přátelském, nekonfliktním a podnětném studijní prostředí, kde student nalezne vše, co potřebuje pro rozvoj vlastní osobnosti.

Osobnost studenta se bude formovat pod vlivem aktivit, které mu pomohou zvládat učivo s lehkostí a podpoří teorii v praxi.
Studium využívá celého potenciálu studenta, klade důraz na jeho individualitu a zároveň rozvíjí schopnost spolupráce.
Student získá:
schopnost komunikovat a naslouchat druhým
respektovat ostatní
tolerovat odlišnosti
učit se spolupracovat

Student bude schopen vytvořit si vlastní žebříček morálních hodnot na základě hlubšího poznání světa kolem nás, což je základem pro úspěšný život v moderní společnosti.
Škola se též zaměřuje na etiku a estetickou výchovu a tím pomáhá každému jedinci stát se osobností s vlastním myšlením a rozhodováním.
Zaměřujeme se na primární prevenci sociálně patologických jevů s cílem předejít problémům a následkům, případně minimalizovat jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření.
Škola podporuje studium zdravotně postižených studentů.

Webové stránky ›